Finansiering - puljer og fonde

Finansiering; hvor, hvordan og til hvad kan vi søge penge?

Der findes en række fonde og puljer, der kan søges til finansiering af projekter. Mange fonde og puljer kan man finde oplysninger om på Nettet. Men man skal være klar over, at det er et (tids)krævende arbejde at søge midler. Derfor er det en god idé, at fordele arbejdet på flere personer.

I kan finde information om en række fonde, deres primære formål og vejledning til ansøgning. Nedenfor finder du information om både offentlige og private støtteordninger.

Nedrivningspuljen

Er din grund mere værd uden bygningen? Ville det blive kønnere for omgivelserne, hvis den slet ikke var der?

Så kan du søge Randers Kommune om tilskud til nedrivningen. Randers Kommune betaler og står for selve nedrivningen så det koster dig ikke en krone.

Der er følgende betingelser for tilskud til nedrivning:

Din ejendom skal stå tom.

For beboelsesejendomme gælder det, at den skal ligge i et landområde eller i en by under 3000 indbyggere.

Bygningen skal være opført før 1960, skal være væsentligt slidt ned og lide af installationsmangler f.eks. ingen WC, manglende opvarmningsmuligheder.

For erhvervsejendomme er det en betingelse, at den ligger i en by med under 3.000 indbyggere og at erhvervet er nedlagt.

Ejendommen skal være til stor gene for omgivelserne.

Eventuelle panthavere skal acceptere nedrivningen.

I vurdering af ansøgningerne vil der bla. blive lagt vægt på, hvor skæmmende og dårlig ejendommen er samt hvor afsmittende effekt den har på omgivelserne og om den har synlig beliggenhed. Der lægges også vægt på, om nedrivningen af ejendommen kan være med til at forbedre et område og om den ligger et sted, hvor der er lokalt engagement til at forbedre lokalmiljøet.

Ansøgningsfrist
Der er ikke nogen ansøgningsfrist i øjeblikket.

For mere information kan nedenstående kontaktes.

https://byggeri.randers.dk/byggesag/sagstyper/nedrivning/tilskud-til-nedrivning/

Eller via e-mail: frivilllignedrivning@randers.dk

Landsbypuljen: Ansøgningsfrist 23. oktober 2017

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen.
Formålet er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Formål

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i Landdistriktspolitikken, støttes initiativer med potentiale til at gøre det mere attraktivt at…
...bo og bosætte sig i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
...drive virksomhed i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
…besøge og være turist i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.

Aktiviteter der kan støttes

 • Procesaktiviteter

Aktiviteter som understøtter en lokal proces, hvor man i fællesskab bliver enige om mål og ønsker for landsbyen eller en klynge af landsbyer. Det kan være støtte til udarbejdelse af en udviklingsplan, dannelse af lokalråd eller tilsvarende og opstart af klyngesamarbejder.

 • Forprojekter

Denne type projekter ligger typisk forud for et egentligt projekt i andet regi. Det kan være et såkaldt "feasibility"studie, der skal belyse om noget kan lade sig gøre. Det kan være produktion af tegninger og planer til en fysisk aktivitet. Det kan også være en markedsafdækning for et lokalområde, som vil undersøge områdets potentiale for tilflytning, erhvervsudvikling, eller tiltrækning af flere turister. Her kan gives støtte til konsulentbistand.

 • Projekter

Nye aktiviteter og faciliteter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan være

 • Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende.
 • Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder o.lign.
 • Enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder kan som udgangspunkt ikke søge. Her kan være undtagelser, hvor virksomheder indgår i partnerskaber med foreninger eller borgersammenslutninger. I sådanne tilfælde skal der ligeledes påvises et almennyttigt perspektiv, samt dokumenteres, at der ikke laves profit på projektet.

Hvordan søger man?

Landsbypuljen ansøges via et ansøgningsskema som du finder i boksen herunder. Sammen med ansøgningsskemaet, findes også de gældende retningslinjer for ansøgning og tilskud.

Der kan søges mellem 5.000 og 150.000 kr., til hel eller delvis finansiering af projekter, til initiativer der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Alle ansøgere vil få en kvittering for modtagelse efter ansøgningsfristen. 

Ansøgningsskema Landsbypuljen

Der findes ligeledes en skabelon som kan bruges til opstilling af budgettet. Den finder du via linket i nedenstående boks.

Budgetskema Landsbypuljen

Redegørelse for vurderings kriterierne af projekterne kan ses her

Ansøgningsfrister 2017

Mandag d. 23. oktober 2017 kl. 12.00

Ansøgninger sendes til Line Marie Sørensen på lms@randers.dk

Landdistriktsudvalget behandler ansøgningerne på et udvalgsmøde d. 29. november 2017.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende Landsbypuljen kan rettes til Line Marie Sørensen i Erhverv og Udvikling, på lms@randers.dk eller 8915 1545.

Har du en god idé, så sig endelig til i god tid før ansøgningsfristen, hvorved der vil være mulighed for sparring og opkvalificering på projektet.

 

Vindmøllerådet

Vindmøllerådet modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten, der støtter aktiviteter og projekter som øger de rekreative og landskabelige værdier i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Vindmøllerådet i Randers Kommune som uddeler kommunens midler i den grønne ordning, har hidtil prioriteret projekter der aktiverer og engagerer de lokale og er forankret i landdistrikterne.

Statsstøttegodkendelsen til Grøn Ordning udløber d. 21. februar 2018.

Såfremt der vedtages en ny vindmølleplan for nye møller ved Overgaard, bliver der altså mulighed for med en meget kort tidsfrist, at søge støtte til nye projekter i den grønne ordning - for mellem 12 og 14 mio. kr.

For mere info om en ny runde se denne nyhed

En overgangsordning for Grøn Ordning er i høring i øjeblikket. Så snart den endeligt vedtages, opdateres det her på siden.

Yderligere information kan findes her eller kontakt lms@randers.dk

Borgerbudgettering: Ansøgningsfrist 4. september 2017 kl. 12.00

Alle ansøgninger vil få tilsendt en bekræftelse på modtagelse efter ansøgningsfristen 

Landsbyer og Landsbyklynger kan nu søge om at deltage i en borgerbudgetterings runde. Hver landsby kan søge op til 50.000 kr. mens landsbyklynger kan søge op til 100.000 kr. Det eneste krav er, at der foregår en demokratisk proces, hvor alle borgere har mulighed for at involvere sig, komme med forslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter der skal gennemføres.

Der uddeles over to årlige runder op til 650.000 kr. i alt.

For at blive valgt som deltager i borgerbudgettering skal ansøgningsskemaet udfyldes på vegne af en landsby eller et lokalområde. Skemaet kan f.eks. udfyldes af en person, der gerne vil være tovholder på processen, en forening, et lokalråd eller lignende. Bydele eller områder i Randers by kan altså ikke deltage.

Hvad kan borgerbudgettering

 • Borgerbudgettering kan øge lokal deltagelse og involvering.

 • Borgerbudgettering kan medvirke til at styrke debat og lokaldemokrati, bl.a. ved at bidrage til en styrkelse af dialogen mellem kommune og civilsamfund.

 • Borgerbudgettering kan for beskedne midler bidrage med at give lokalbefolkningen et mere klart fokus og klarere prioriteringer for deres landsby.

Aktiviteter

Processen kan variere fra by til by, men overordnet forventes det at processen indeholder følgende aktiviteter.

 1. Lokale møder med borgere, hvor der fortælles om borgerbudgettering og der idéudvikles.

 2. Valg af frivillige som videreudvikler idéer til egentlige forslag.

 3. Præsentation af forslag.

 4. Afstemningsperiode.

 5. Borgerne arbejder videre med de(t) forslag med flest stemmer.

 6. Projektet gennemføres.

 7. Evaluering.

 Du finder procesbeskrivelse her

Ansøgning

For at blive valgt som deltager i forsøgsprojektet, skal ansøgningsskemaet udfyldes på vegne af en landsby eller et lokalområde. Bydele eller områder i Randers by kan altså ikke deltage.

Skemaet kan f.eks. udfyldes af en person der gerne vil være tovholder på processen, en forening, et lokalråd eller lignende.

Du finder ansøgningsskemaet her

Ansøgningen sendes til sbc@randers.dk

Ansøgningsfristen er mandag d. 4. september 2017 kl. 12.00.

Efter udvælgelsen

Når landsbyerne er valgt, får alle der har ansøgt besked.

De byer der udvælges til ordningen, har mulighed for at deltage i et informationsmøde på Laksetorvet i Randers.

Det vil være en fordel, hvis byerne allerede på det tidspunkt har en projektgruppe klar, som skal køre projektet. Det er dog ikke et krav.

Herefter forventes byerne at være rustet til at gå hjem og igangsætte processen. De første fire trin i processen til og med afstemning om projekter der skal realiseres, jf. procesbeskrivelsen, forventes at kunne afvikles over tre måneder, altså med afslutning efter sommerferien.

Landsbyerne vil få udbetalt pengene, når afstemningen om projekter har fundet sted.

I løbet af processen vil I have mulighed for sparring, råd og vejledning. Det er naturligvis også muligt at få hjælp og sparring i den efterfølgende fase, hvor projekterne skal realiseres.

Spørgsmål kan rettes til     Søren Brøndum Christensen på mail: sbc@randers.dk     eller telefon: 8915 1151

Fonde.dk

Nu kan borgere, foreninger og institutioner i Randers Kommune få gratis adgang til en fondsdatabase.

Randers Kommune har valgt at stillet fundraisingværktøj til rådighed for borgere, foreninger og institutioner, som ønsker at søger midler til projekter.

Du kan få adgang til fonde.dk ved at udfylde formularen her

På Fonde.dk findes en database over fonde og puljer, man kan søge i for at finde mulige finansieringskilder til sine projekter. Det er er nemt at gemme sine søgninger og finde de relevante informationer om de forskellige fonde og puljer.

Forhåbentlig betyder det at der kan realiseres flere og større projekter.

Andre fonde og puljer

Fonde er støtteordninger drevet af private virksomheder eller personer.
Puljer er afsatte midler til et bestemt formål, fra Kommuner, regioner, ministerier eller EU.

Du kan lave en oversigt over fonde der er relevante for netop dit projekt i fonde.dk.
Nedenfor nævnes de fonde og puljer der oftest søges til projekter i Randers' opland.

Elro Fonden
Støtter sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter samt erhvervsmæssige formål og aktiviteter, særligt inden for uddannelse, forskning og udvikling, i ELROs gamle forsyningsområde (kan ses på deres hjemmeside). Der er tre årlige søgefrister: 30/4, 31/8 og 31/12.

LAG Randers-Favrskov

Lokale aktionsgrupper (LAG) støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Vi vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne.

LAG modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen. LAG Randers-Favrskov har primært fokus på landdistriktsudvikling.

Mere information kan findes på LAG´s hjemme side her, eller ved kontakt til LAG koordinator Mette Risager.

Mette kontaktes på: mr@lagranders-favrskov.dk  eller mobil: 60795313.

Vindmøllerådet og Grøn Ordning

Randers Kommune har oprettet et vindmølleråd, som modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten til at støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Vindmøllerådet har hovedsageligt støttet projekter, der har fokus på fremme af vedvarende energi, for eksempel etablering af solvarmeanlæg, energivenligt byggeri, renovering samt forskellige formidlingsprojekter, men der er også givet støtte til f.eks. aktivitetspladser.

Der er i øjeblikket ikke planlagt en ny ansøgningsrunde, da ordningen udløber.

Lokale- og anlægsfonden
Støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og stiller krav om arkitektonisk og funktionel kvalitet.

Nordea Fonden

Støtter lokale projekter

Søger du op til 100.000 kr. i støtte til et lokalt projekt, skal du bruge nordeas ansøgningsskabelon og sende den til deres kontaktperson i dit Nordea bankråd. Følg vejledningen på denne side - og søg i god tid.