Finansiering - puljer og fonde

Finansiering; hvor, hvordan og til hvad kan vi søge penge?

Der findes en række fonde og puljer, der kan søges til finansiering af projekter. Mange fonde og puljer kan man finde oplysninger om på Nettet. Men man skal være klar over, at det er et (tids)krævende arbejde at søge midler. Derfor er det en god idé, at fordele arbejdet på flere personer.

I kan finde information om en række fonde, deres primære formål og vejledning til ansøgning. Nedenfor finder du information om både offentlige og private støtteordninger.

Landsbypuljen: Ansøgningsfrist 8. oktober 2018

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen.
Formålet er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Formål

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i Landdistriktspolitikken, støttes initiativer med potentiale til at gøre det mere attraktivt at…
...bo og bosætte sig i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
...drive virksomhed i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
…besøge og være turist i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.

Aktiviteter der kan støttes

 • Procesaktiviteter

Aktiviteter som understøtter en lokal proces, hvor man i fællesskab bliver enige om mål og ønsker for landsbyen eller en klynge af landsbyer. Det kan være støtte til udarbejdelse af en udviklingsplan, dannelse af lokalråd eller tilsvarende og opstart af klyngesamarbejder.

 • Forprojekter

Denne type projekter ligger typisk forud for et egentligt projekt i andet regi. Det kan være et såkaldt "feasibility"studie, der skal belyse om noget kan lade sig gøre. Det kan være produktion af tegninger og planer til en fysisk aktivitet. Det kan også være en markedsafdækning for et lokalområde, som vil undersøge områdets potentiale for tilflytning, erhvervsudvikling, eller tiltrækning af flere turister. Her kan gives støtte til konsulentbistand.

 • Projekter

Nye aktiviteter og faciliteter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan være

 • Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende.
 • Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder o.lign.
 • Enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder kan som udgangspunkt ikke søge. Her kan være undtagelser, hvor virksomheder indgår i partnerskaber med foreninger eller borgersammenslutninger. I sådanne tilfælde skal der ligeledes påvises et almennyttigt perspektiv, samt dokumenteres, at der ikke laves profit på projektet.

Hvordan søger man?

Landsbypuljen ansøges via et ansøgningsskema som du finder i boksen herunder. Sammen med ansøgningsskemaet, findes også de gældende retningslinjer for ansøgning og tilskud.

Der kan søges mellem 5.000 og 150.000 kr., til hel eller delvis finansiering af projekter, til initiativer der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Alle ansøgere vil få en kvittering for modtagelse efter ansøgningsfristen. 

Ansøgningsskema Landsbypuljen

Der findes ligeledes en skabelon som kan bruges til opstilling af budgettet. Den finder du via linket i nedenstående boks.

Budgetskema Landsbypuljen

Redegørelse for vurderings kriterierne af projekterne kan ses her

Ansøgningsfrister 2018

Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 12.00

Mandag d. 8. oktober kl. 12.00

Ansøgninger sendes til Steffen Thier på steffen.thier@randers.dk

Landdistriktsudvalget behandler ansøgningerne på det næstkommende udvalgsmøde.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende Landsbypuljen kan rettes til Steffen Thier i Erhverv og Udvikling, på steffen.thier@randers.dk eller 8915 1545.

Har du en god idé, så sig endelig til i god tid før ansøgningsfristen, hvorved der vil være mulighed for sparring og opkvalificering på projektet.

 

Borgerbudgettering

Landsbyer og Landsbyklynger kan søge om midler til borgerbudgettering. Hver landsby kan søge op til 50.000 kr. mens landsbyklynger kan søge op til 100.000 kr. Det eneste krav er, at der foregår en demokratisk proces, hvor alle borgere har mulighed for at involvere sig, komme med forslag og deltage i afstemningen om, hvilke projekter der skal gennemføres.

Ansøgning

Ønsker man at søge støtte til borgerbudgettering, søger man landsbypuljen, i forbindelse med de to årlige ansøgningsrunder. Der er ikke midler øremærket til borgerbudgettering, så man søger altså på lige fod med alle andre projekter.

hvis I vil søge landsbypuljen om støtte til borgerbudgettering udfyldes det særlige ansøgningsskema til formålet, på vegne af en landsby eller et lokalområde. Skemaet kan f.eks. udfyldes af en person, der gerne vil være tovholder på processen, en forening, et lokalråd eller lignende. Bydele eller områder i Randers by kan altså ikke deltage.

Ansøgningen sendes til: soren.brondum.christensen@randers.dk

Hvad kan borgerbudgettering

 • Borgerbudgettering kan øge lokal deltagelse og involvering.

 • Borgerbudgettering kan medvirke til at styrke debat og lokaldemokrati, bl.a. ved at bidrage til en styrkelse af dialogen mellem kommune og civilsamfund.

 • Borgerbudgettering kan for beskedne midler bidrage med at give lokalbefolkningen et mere klart fokus og klarere prioriteringer for deres landsby.

Aktiviteter

Processen kan variere fra by til by, men overordnet forventes det at processen indeholder følgende aktiviteter.

 1. Lokale møder med borgere, hvor der fortælles om borgerbudgettering og der idéudvikles.

 2. Valg af frivillige som videreudvikler idéer til egentlige forslag.

 3. Præsentation af forslag.

 4. Afstemningsperiode.

 5. Borgerne arbejder videre med de(t) forslag med flest stemmer.

 6. Projektet gennemføres.

 7. Evaluering.

 Du finder procesbeskrivelse her

Du finder ansøgningsskemaet her

Du kan se ansøgningsfristerne for landsbypuljen her

Efter udvælgelsen

Får man støtte til borgerbudgettering, afholdes et møde med en kontaktperson i Randers Kommune, for at gennemgå processen.

Herefter forventes byerne at være rustet til at gå hjem og igangsætte processen. De første fire trin i processen til og med afstemning om projekter der skal realiseres, jf. procesbeskrivelsen, forventes at kunne afvikles over tre måneder.

Landsbyerne vil få udbetalt pengene, når afstemningen om projekter har fundet sted.

I løbet af processen vil I have mulighed for sparring, råd og vejledning. Det er naturligvis også muligt at få hjælp og sparring i den efterfølgende fase, hvor projekterne skal realiseres.

 

    Spørgsmål kan rettes til Søren Brøndum Christensen på mail:
Soren.brondum.christensen@randers.dk    eller 

    Telefon: 8915 1545


Fonde.dk

Nu kan borgere, foreninger og institutioner i Randers Kommune få gratis adgang til en fondsdatabase.

Randers Kommune har valgt at stille fundraisingværktøjet til rådighed for borgere, foreninger og institutioner, som ønsker at søge midler til projekter.

Du kan få adgang til fonde.dk ved at udfylde formularen her

På siden Fonde.dk findes der en database over fonde og puljer, hvor man kan søge og finde mulige finansieringskilder til sine projekter. Siden indeholder desuden også e-læringsmateriale samt skabeloner for bla. følgebreve og ansøgningsformular, som kan hjælpe en med processen, når der skal ansøges om midler. Hvis man anvender Fonde.dk er det nemt at gemme sine søgninger og at finde relevante informationer om, hvilke formål og krav de forskellige fonde og puljer har hver især.

Forhåbentlig betyder det, at der kan realiseres flere og større projekter.

Rentefinansiering

Hvad betyder ”rentefinansiering”?

Mange fonde og puljer udbetaler først tilskuddet, når projektet er afsluttet. Projektejerne skal dog tit betale alle regninger, før tilskuddet bliver udbetalt, og der kan opstå et likviditetsproblem.

Det er muligt at søge Randers Kommune om tilskud til en rentefinansiering af projektudgifterne eller bankkredit. Tilskuddet er til dækning af de renteudgifter, der opstår for et banklån i perioden fra projektregningerne skal betales indtil samtlige tilskud er udbetalt.

Hvem kan ansøge?

Foreninger i Randers Kommune kan søge til projekter som ligger udenfor Randers by. Erhverv og private kan således ikke søge rentefinansiering.

Man kan søge om tilskud til at få dækket renteudgifterne til et kortvarigt banklån, når man er

 • Tilskudsmodtagere til Randers Kommunes landsbypulje og/eller
 • Tilskudsmodtagere til LAG-midler til almennyttige projekter
 • Tilskudsmodtager til grøn ordning midler via vindmøllerådet.

Hvor meget kan man søge om?

Landdistriktsudvalget har i 2017 afsat 50.000 kr. til dækning af renteudgifter, som opstår ved optagelse af et lån eller bankkredit. Pengene fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Randers Kommune vil dække renteudgifter for hele projektsummen. Renter finansieres først fra det tidspunkt, hvor der tilskrives renter.

Hvordan ansøger man?

Der er ikke et ansøgningsskema. Ansøgeren sender en mail til landdistriktsservice@randers.dk med

 • … dokumentation for de forventelige renteudgifter: En e-mail fra en bank med angivelse af lånebeløbet, rentesats, rentebeløbet, låneperioden og kopi af gældsbrev er nok dokumentation.
 • … kopi af de støttetilsagn, der gør rentefinansieringen nødvendig.
 • … foreningens CVR nummer samt vedtægter.

Hvornår kan man søge?

Der er ingen frister. Man kan søge, når behovet opstår og så længe der er penge i puljen.

Udbetaling

Randers Kommune reserverer derefter det nødvendige beløb til ansøgeren. Beløbet udbetales, når projektet er afsluttet og finansieringen er udbetalt. Renteudgifterne skal dokumenteres med et udtræk fra projektkontoen.

Spørgsmål

Spørgsmål til rentefinansieringspuljen kan rettes til landdistriktsservice@randers.dk eller tlf. 2057 3090.

Andre fonde og puljer

Fonde er støtteordninger drevet af private virksomheder eller personer.
Puljer er afsatte midler til et bestemt formål, fra Kommuner, regioner, ministerier eller EU.

Du kan lave en oversigt over fonde der er relevante for netop dit projekt i fonde.dk.
Nedenfor nævnes de fonde og puljer der oftest søges til projekter i Randers' opland.

Elro Fonden
Støtter sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter samt erhvervsmæssige formål og aktiviteter, særligt inden for uddannelse, forskning og udvikling, i ELROs gamle forsyningsområde (kan ses på deres hjemmeside). Der er tre årlige søgefrister: 30/4, 31/8 og 31/12.

LAG Randers-Favrskov

Lokale aktionsgrupper (LAG) støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Vi vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne.

LAG modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen. LAG Randers-Favrskov har primært fokus på landdistriktsudvikling.

Mere information kan findes på LAG´s hjemme side her, eller ved kontakt til LAG koordinator Mette Risager.

Mette kontaktes på: mr@lagranders-favrskov.dk  eller mobil: 60795313.

Vindmøllerådet og Grøn Ordning

Randers Kommune har oprettet et vindmølleråd, som modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten til at støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Vindmøllerådet har hovedsageligt støttet projekter, der har fokus på fremme af vedvarende energi, for eksempel etablering af solvarmeanlæg, energivenligt byggeri, renovering samt forskellige formidlingsprojekter, men der er også givet støtte til f.eks. aktivitetspladser.

Der er i øjeblikket ikke planlagt en ny ansøgningsrunde, da ordningen udløber.

Lokale- og anlægsfonden
Støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og stiller krav om arkitektonisk og funktionel kvalitet.

Nordea Fonden

Støtter lokale projekter

Søger du op til 100.000 kr. i støtte til et lokalt projekt, skal du bruge nordeas ansøgningsskabelon og sende den til deres kontaktperson i dit Nordea bankråd. Følg vejledningen på denne side - og søg i god tid.