Finansiering - puljer og fonde

Finansiering; hvor, hvordan og til hvad kan vi søge penge? Der findes en række fonde og puljer, der kan søges til finansiering af projekter. Mange fonde og puljer kan man finde oplysninger om på Nettet. Men man skal være klar over, at det er et (tids)krævende arbejde at søge midler. Derfor er det en god idé, at fordele arbejdet på flere personer. I kan finde information om en række fonde, deres primære formål og vejledning til ansøgning.

Nedenfor finder du information om både offentlige og private støtteordninger.

Fonde.dk

Nu kan borgere, foreninger og institutioner i Randers Kommune få gratis adgang til en fondsdatabase.

Randers Kommune har valgt at stillet fundraisingværktøj til rådighed for borgere, foreninger og institutioner, som ønsker at søger midler til projekter.

Du kan få adgang til fonde.dk ved at udfylde formularen her

På Fonde.dk findes en database over fonde og puljer, man kan søge i for at finde mulige finansieringskilder til sine projekter. Det er er nemt at gemme sine søgninger og finde de relevante informationer om de forskellige fonde og puljer.

Forhåbentlig betyder det at der kan realiseres flere og større projekter.

Landsbypuljen -Ansøgningsfrist d.14 november

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen.
Formålet er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Formål

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i Landdistriktspolitikken, støttes initiativer med potentiale til at gøre det mere attraktivt at…
...bo og bosætte sig i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
...drive virksomhed i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
…besøge og være turist i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.

Aktiviteter der kan støttes

  • Procesaktiviteter

Aktiviteter som understøtter en lokal proces, hvor man i fællesskab bliver enige om mål og ønsker for landsbyen eller en klynge af landsbyer. Det kan være støtte til udarbejdelse af en udviklingsplan, dannelse af lokalråd eller tilsvarende og opstart af klyngesamarbejder.

  • Forprojekter

Denne type projekter ligger typisk forud for et egentligt projekt i andet regi. Det kan være et såkaldt "feasibility"studie, der skal belyse om noget kan lade sig gøre. Det kan være produktion af tegninger og planer til en fysisk aktivitet. Det kan også være en markedsafdækning for et lokalområde, som vil undersøge områdets potentiale for tilflytning, erhvervsudvikling, eller tiltrækning af flere turister. Her kan gives støtte til konsulentbistand.

  • Projekter

Nye aktiviteter og faciliteter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan være

  • Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende.
  • Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder o.lign.
  • Enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder kan som udgangspunkt ikke søge. Her kan være undtagelser, hvor virksomheder indgår i partnerskaber med foreninger eller borgersammenslutninger. I sådanne tilfælde skal der ligeledes påvises et almennyttigt perspektiv, samt dokumenteres, at der ikke laves profit på projektet.

Hvordan søger man?

Landsbypuljen ansøges via et ansøgningsskema som du finder i boksen herunder. Sammen med ansøgningsskemaet, findes også de gældende retningslinjer for ansøgning og tilskud.

Ansøgningsskema Landsbypuljen

Der findes ligeledes en skabelon som kan bruges til opstilling af budgettet. Den finder du via linket i nedenstående boks.

Budgetskema Landsbypuljen

Redegørelse for vurderings kriterierne af projekterne kan ses her

Ansøgningsfrister 2016

Mandag d. 14. november 2016 kl. 12.00

Ansøgninger sendes til Freja Hansen på  Mfh@randers.dk

Har du spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende Landsbypuljen kan rettes til Freja Hansen i Erhverv og Udvikling, på Mfh@randers.dk eller 8915 1545.

Har du en god idé, så sig endelig til i god tid før ansøgningsfristen, hvorved der vil være mulighed for sparring og opkvalificering på projektet.

 

Vindmøllerådet -Ansøgningsfrist d.18 november

Vindmølleråd modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten, der støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Ordningen støtter projekter, der har fokus på vedvarende energi, projekter der aktiverer og engagerer de lokale, samt projekter der er forankret i landdistrikterne 

Ansøgningsfrist: 18.november 2016 kl. 12.00.

Ydereligere information kan findes her

Ansøgningen sendes til mfh@randers.dk

Alle ansøgere vil få en kvittering for modtagelse efter ansøgningsfristen 

Digital infrastruktur

GetBigThumbnail

Bredbånd - er din forbindelse god nok?
Digital infrastruktur er vigtig både for borgere og for virksomheder. Men hvor godt er du egentlig dækket? Her kan du teste din egen forbindelse.

Randers Kommune har igangsat flere initiativer, som dels skal understøtte udrulningen af højhastighedsbredbånd og dels skal være med til at sikre bedre mobildækning, for kommunens borgere og virksomheder.

Du kan læse den seneste nyhed om udbuddet af bredbåndsforbindelser her

Bredbåndsmåler

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside finder man bredbåndsmåleren - et program der måler din internetforbindelses download- og uploadhastighed. Af kortet kan man se, at der er store variationer landet over, når det handler om den hastighed, vi kan tilgå internettet med. Kortet giver en række valgmuligheder, hvis man ønsker at se, hvordan dækningen er i netop ens eget område.

Se danmarkskortet her

Statistik

Regeringen har en målsætning om, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Af Erhvervsstyrelsens statistik fremgår det, at når det gælder de 100 Mbit/s downloadhastighed havde kun 23% af danske virksomheder og borgere i 2010 denne mulighed. I 2013 var dette tal steget til 70%.
58% af de danske virksomheder og husstande kunne i 2013 få en bredbåndsforbindelse med 30 Mbit/s upload. 

Hvad gør Randers Kommune?

I denne folder kan du læse om Randers Kommunes tiltag

Har du et CVR nummer, og kunne du være interesseret i at modtage et tilbud på en forhåbentlig bedre bredbåndsforbindelse fra den udbyder, som vinder udbuddet af Randers Kommunes egne forbindelser?

Så har du mulighed for at udfylde hensigtserklæringen via linket nedenfor.

Link til hensigtserklæring

Listen over virksomheder, som ønsker et tilbud, bliver en selvstændig del af Randers Kommunes udbud. På den måde er det hensigten, at Randers Kommune bruger sin købekraft til også at understøtte bedre forbindelser til virksomhederne og i sidste ende forhåbentlig også private borgere.

Bredbåndspuljen

Energistyrelsen udmønter den af regeringen afsatte Bredbåndspulje.

Bredbåndspuljen giver lokale sammenslutninger og kommuner mulighed for at søge økonomisk tilskud til bredbåndsprojekter.

Der er afsat i alt 200 mio. kr., hvoraf de 80 mio. kr. uddeles i runden i 2016, og 60 mio. i hhv. 2017 og 2018.

Randers Kommune understøtter meget gerne lokalområder i ansøgningsprocessen og hører således meget gerne fra jer, hvis I er interesseret i at søge puljen. Endvidere medfinansierer Randers Kommune med et beløb på 1.000 kr. pr. adresse i bredbåndsprojektet.

Randers Kommune kan kontaktes på lms@randers.dk eller 89151545.

Hvem kan søge?

På energistyrelsens hjemmeside ses et kort over de adresser, der er berettiget til at søge puljen på nuværende tidspunkt. Styrelsen arbejder dog hele tiden på at forbedre kortet og kvalificere de oplysninger, de har om forbindelser på den enkelte adresse.

Du kan se hvilke adresser styrelsen vurderer kan søge her

I Randers Kommune er der få adresser, som er søgeberettigede på nuværende tidspunkt, men Randers Kommune er i dialog med Energistyrelsen om at få tjekket en lang række adresser, som Randers Kommunes egen kortlægning viser burde være søgeberettigede.

I kan også selv kontakte styrelsen via deres hjemmeside for at gøre dem opmærksomme på fejl ved netop jeres adresse.

Her kan du se en liste over de adresser Randers Kommune mener kan søge puljen

Energistyrelsen opfordrer lokalområder, der mener de er berettigede til at søge, om at forberede deres projekter, så de kan nå at søge, når det bliver afklaret, om adressen alligevel er søgeberettiget.

Det lyder lidt usikkert, men Randers Kommune opfordrer ligeledes til, at man igangsætter processen lokalt, da dette er en rigtig god mulighed for at få udbredt bedre bredbånd til de områder, der på nuværende tidspunkt ikke er attraktive nok til, at udbyderne kommer på kommercielle vilkår.

Du kan læse meget mere om Bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside

Andre fonde og puljer

Fonde er støtteordninger drevet af private virksomheder eller personer.
Puljer er afsatte midler til et bestemt formål, fra Kommuner, regioner, ministerier eller EU.

Du kan lave en oversigt over fonde der er relevante for netop dit projekt i fonde.dk.
Nedenfor nævnes de fonde og puljer der oftest søges til projekter i Randers' opland.

Elro Fonden
Støtter sportslige, kulturelle, sociale og andre almennyttige formål og aktiviteter samt erhvervsmæssige formål og aktiviteter, særligt inden for uddannelse, forskning og udvikling, i ELROs gamle forsyningsområde (kan ses på deres hjemmeside). Der er tre årlige søgefrister: 30/4, 31/8 og 31/12.

LAG Randers-Favrskov

Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil støtte aktiviteter, der kan være med til at bevare og udvikle vores landdistriktsområder til gavn for erhvervslivet, lokalbefolkningen og turisterne. Vi vil desuden arbejde for at skabe nye arbejdspladser, nye servicefaciliteter og attraktive bosætningsområder i landdistrikterne.

Vindmøllerådet og Grøn Ordning

Randers Kommune har oprettet et vindmølleråd, som modtager ansøgninger til 'Grøn ordning'. 'Grøn Ordning' er en pulje fra Staten til at støtte aktiviteter og projekter i de kommuner, der har givet plads til nye vindmøller.

Vindmøllerådet har hovedsageligt støttet projekter, der har fokus på fremme af vedvarende energi, for eksempel etablering af solvarmeanlæg, energivenligt byggeri, renovering samt forskellige formidlingsprojekter, men der er også givet støtte til f.eks. aktivitetspladser.

Lokale- og anlægsfonden
Støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og stiller krav om arkitektonisk og funktionel kvalitet.